Homo ludens

Op deze website gaan we uit van de homo ludens of de spelende mens. Deze ‘spelende mens’ zijn we allen waardoor het leven als een film met acteurs gezien kan worden, ieder van ons speelt hierin een rol die strategieën bedenkt naargelang een individuele- of gedeelde doelstelling. Deze doelstellingen kunnen variëren waardoor conflicten ontstaan, net zoals het lijden van de mens hiermee in verband gebracht kan worden. De homo ludens kan leren van het leven waardoor hij/zij zich steeds bewuster wordt van het spel, tengevolge daarvan wordt het mogelijk om zijn of haar rol aan te passen opdat het lijden verzacht wordt. Het spel verschijnt binnen een tijdruimtelijke dimensie waarin de personages zich manifesteren, op zoek naar iets dat het individu niet vinden kan tenzij het besef daagt dat de zoeker het gezochte is.

Mind over matter

Binnen het spel gaan we er vanuit dat de mens een tweeledige natuur heeft, het is de psyche die voorafgaat aan materie waarmee het zich verbindt. Deze verbinding brengt de psyche in verwarring waardoor het zoeken naar zichzelf mogelijk wordt gemaakt. De psyche stort zich hiermee in onwetendheid en het leven is het spel om zichzelf te herontdekken als de bron van waaruit alles afkomstig is. Met deze premissen gaan we aan de slag, niet om klakkeloos als waar aan te nemen maar om te onderzoeken op waarachtigheid. Tegelijkertijd is het leven daar met als doel een redelijk evenwicht te realiseren, te onderhouden en/of herstellen wanneer dat nodig blijkt. Hoe verhoudt de psyche zich tot materie en hoe bewaren we dat redelijke evenwicht temidden van alle verschijnselen die zich aan ons voordoen? Deze vragen stellen we centraal op deze website, is het leven – goedschiks, kwaadschiks – slechts een wonderbaarlijk spel waarin de psyche zichzelf om de tuin leidt?

Benchmark

Als centrale benchmark gaan we uit van het werk van Mw. Drs. M.M. De Jong, ‘The Paradox of Playfulness, redefining its ambiguity’. In haar werk stelt ze zich de vraag hoe we ‘speelsheid’ in onze samenleving kunnen bevorderen, hiermee veronderstellend dat vastgeroeste structuren onze creativiteit niet altijd gunstig stemmen. De rol van de nogal norse adolescent komt hiermee onder druk te staan, bewust of onbewust hiervan zoeken we naar middelen en strategieën om deze toestand los te weken. We combineren onderzoek en pragmatisme in een proces van continue evaluatie en herziening, op deze manier geven we uiting aan de homo ludens. Anders gezegd, hoe gaat de psyche om met zichzelf en is het überhaupt mogelijk om tot een harmonieus geheel te komen waarin mens en milieu centraal staan? Anderzijds, waarom zouden we dat überhaupt willen vanuit de premisse dat het leven slechts een illusoire projectie is van diezelfde psyche?

Open source

Deze website staat open voor al wie daar interesse in toont, in grote mate is het een aanmoediging tot introspectie waarvan we nu al weten dat meningsconflicten hieruit kunnen voortvloeien. In wederzijds respect kunnen we deze beschouwen maar in zekere zin geven ze bekrachtiging aan de vooropgestelde premissen die onderwerp zijn van onderzoek. Anders gezegd, het meningsconflict heeft een reden waardoor de personages elkaar als vijanden kunnen zien, doch slechts het spel van de psyche die alle rollen speelt. Het is deze paradox die we trachten te doorgronden op een speelse manier. Speelsheid is derhalve niet te verwarren met kinderachtigheid of naïviteit dan wel een zoektocht naar het kind in het diepste van onze kern, het zelf dat vooraf- en/of voorbijgaat aan ‘de mens’ als manifestatie binnen tijd en ruimte. Deze website is te beschouwen als een ontmoetingsplaats om ervaringen te delen, we spelen het spel in de realiteit zoals we die dagelijks ervaren. Een spel is een spel, het wil niet zeggen dat het altijd even leuk is. (lees meer)

Advertenties